سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

دوران رنسانس| کمون های شهری در اروپا و ایتالیا: بستر ظهور دموکراسی های مدرن

۱ نظر

دوره رنسانس

 

دوران رنسانس| کمون های شهری در اروپا و ایتالیا: بستر ظهور دموکراسی های مدرن: در سده های یازده و دوازده و سیزده میلادی، برخی شهرهای اروپایی در ستیز با حکومت های فئودالی و به منظور حفظ استقلال خود، در مقابل فشار اشراف فئودال، به تاسیس کمون های شهری پرداختند. در اواخر غرب قرون وسطی و آغاز دوره رنسانس در شهرها، بازرگانان و بانکداران و صاحبان کارگاه ها و مانوفاکتورها (این ها را می توان پدران طبقه سرمایه دار نوظهور دانست) از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند.

 

 

مطالب مرتبط:

سیر مطالعاتی تاریخ اروپا

تاریخ غرب مدرن: رنسانس و غرب مدرن

غرب شناسی| غرب پیش از رنسانس

وضعیت اروپا قبل از رنسانس

ظهور رنسانس و جنگ های صلیبی

دوران رنسانس در غرب و تاثیر اومانیسم و مدرنیسم بر رنسانس

غرب شناسی قرون وسطی| غرب تئوسانتریک

وضعیت غرب و اروپا پیش از رنسانس

وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شهرهای ایتالیا در دوره رنسانس

ایتالیا در دوره رنسانس تحت تاثیر فرهنگ سکولار و اومانیست غرب مدرن

تاریخ دوره رنسانس و ظهور غرب مدرن با رفرماسیون مذهبی

دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب : انتشار فرهنگ و افکار غربی در ابتدا به آسانی صورت نمی گرفت، اما وقتی فرهنگ به فرهنگ رسانه ها تبدیل شد، سراسر روی زمین را فراگرفت. ما از اوایل زمان قاجاریه با اروپا روابط فرهنگی داشته ایم و منور الفکرها در آغاز قرن چهاردهم غرب و فرهنگ غربی را تبلیغ و ترویج می کردند، اما استقبال از رسوم و عادات زندگی غربی دامنه محدود داشت.

 

 میرزا حسین قلی آقا که در زمان فتحعلی شاه برای تحصیل و آموختن فنون نظام به فرانسه اعزام شد، نه فقط مثل افسران فرانسه لباس می پوشید و حرکات و سکنات آنان را تقلید می کرد، بلکه صورتی از ناسیونالیسم را هم با خود آورد. اما در آن زمان، ماده مردمان برای پذیرفتن رسوم و آراء غربی چندان مستعد و قابل نبود. تا زمان جنگ جهانی اول تهاجم فرهنگی به معنی امروزی مطرح نبود. پس از جنگ جهانی اول، اروپا دچار نوعی احساس ضعف و گیجی شد و امریکا در راه غرور افتاد.

 

 

مطالب مرتبط:

شرق و غرب و اسلام: تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

سیر مطالعاتی تاریخ غرب

معرفی کتاب: زندگی در عیش مردن در خشی

غرب شناسی: تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 2

تهاجم فرهنگی

غرب شناسی: غرب و خصلت سلطه جویی

غرب شناسی: تبادل و تهاجم فرهنگی

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 1

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری

۰ نظر

 

انسان غربی با پایان قرن هیجدهم و ورود غرب به مرحله سنن و انجماد فرهنگی و سقوط و نزول عقل از مقام مطلق خویش، دوباره مراتبی از شهود باطنی را به نحوی قدرت بخشید و به اعتباری عقل را به کلی نفی کرد.

به هر تقدیر پایان قرن هیجدهم در حقیقت آغاز یک پایان بود... از اینجا راه طی شده غرب که همان نیست انگاری (نیهیلیسم) است، روح تاریخ دو هزار و پانصد ساله غرب و فلسفه غربی محسوب می گردد...

و هنر مدرن و از آنجا پست مدرن دو ممیزی اساسی را به تدریج به خود می گیرند: یکی دوری و اجتناب از واقعیت و دیگری دنیوی شدن بیش از پیش هنر و اجتناب و دوری از ارزش ها و معانی و حقایق و فضایل دینی و مابعدالطبیعی...

 

مطالب مرتبط:

مواجه شرق با نیهیلیسم یا نیست انگاری غرب

غرب شناسی: نیهیلیسم (نیست انگاری) دوران رنسانس

مسیحیت نیست انگارانه و نیهیلیست غرب

 

سرباز عقل: فلسفه های پست مدرن و گریز و گذر از مدرنیته: محمد مدد پور

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری 

غرب شناسی | ریشه های شکل گیری غرب جدید | رنسانس و نهضت اصلاح دینی

۰ نظر

 

غرب شناسی | ریشه های شکل گیری غرب جدید | رنسانس و نهضت اصلاح دینی: عصر روشنگری (روشنایی) در اروپا با ظهور فرانسیس بیکن آغاز می شود. پایه های این عصر اعتقاد به اصالت عقل و فلسفه  و علم این جهانی بود، در حالی که هنر در رنسانس معرفت مسلط محسوب می شد، اما اصلاح دینی چنانکه از نامش پیداست دین را معرفت برتر تلقی می کرد. اصلاح دین آنچه را که رنسانس قادر نبود براندازد، دچار فروپاشی کرد (یعنی با نهضت اصلاح دینی، اقتدار اصول جزمی با مرجعیت قوه ی وجدان شخصی در فهم دین و شریعت نابود شد) این فکر موجب گردید که عقاید سنتی همه فرقه های کهن دچار انحطاط و تزلزل شوند. در این میان سرانجام عقل، تنها مرجع رسیدگی به حقانیت دعاوی فرقه ها شد. به تبع این نظرگاه بود که فرانسیس بیکن اعلام داشت: « علم قدرت است»

 

مطالب مرتبط:

 

دوره رنسانس: دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

دوره رنسانس: وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایتالیا در دوره رنسانس

تاریخ دوره رنسانس و ظهور غرب مدرن با پروتستانتیسم مسیحی و رفرماسیون مذهبی

دوره رنسانس در غرب و ظهور غرب مدرن و تاثیر اومانیسم و مدرنیسم بر رنسانس

غرب شناسی: غرب مسیحی: رنسانس و اومانیسم

 

تمدن اسلامی و تمدن غرب | آسیب شناسی تمدن اسلامی و تمدن غرب | مدرنیته و رسانه ها

۰ نظر

 

تمدن اسلامی و تمدن غرب | آسیب شناسی تمدن اسلامی و تمدن غرب | مدرنیته و رسانه ها: در مقاله پیش رو تمدن اسلامی و تمدن غربی ضمن مقایسه، آسیب شناسی می شوند. به این معنی که تمدن اسلامی و تمدن غربی نقاط ضعفشان کجاست؟ رسانه ها چگونه به نقطه قوت تمدن غرب تبدیل شده اند؟ و تمدن اسلامی چگونه و با چه ابزاری می تواند به مقابله با تمدن غرب بپردازد و هویت گذشته خود را بازیابد؟ نقش مدرنیته و مواجهه تمدن غرب و تمدن اسلامی با آن چیست؟

 

  • امروز پای رفتن تمدن غربی سست تر و نشاط آن کمتر شده است. اما هنوز شاخ و برگ و ثمر و میوه دارد. هرچند ثمرات آن مثل دو قرن قبل نیست و هرچه می گذرد از نشاط آن کم می شود و دیگر کاملا این مشخص است و جریان پست مدرن هم تاکیدی بر این نکته است. یعنی مدرنیته دیگر آن مطلق بودن و گیرایی و نشاط دوره های قبلی را ندارد.

 

  • اگر بخواهیم از نظر شخصی و داخلی خودمان (تمدن اسلامی) آسیب شناسی کنیم، ما یک آسیب شناسی جدی هم این طرف داریم. کشورهای اسلامی دست کم در دویست سال گذشته، استعمار زده هستند. این خیلی مهم است و مهمترین آسیب شناسی تمدن اسلامی است. این آفت، یعنی استعمار زدگی، به ریشه های این تمدن (تمدن اسلامی) نرسیده است. چرا که ریشه های این تمدن در سنت است و سنت هم به این سادگی ها از جا کنده نمی شود.

سیر تفکر معاصر در ایران | غرب شناسی و غرب زدگی | آشنایی ایرانیان با غرب

۰ نظر

 

سیر تفکر معاصر در ایران | غرب شناسی و غرب زدگی | آشنایی ایرانیان با غرب : غرب زدگیِ یونانی، غرب زدگی بسیط است و غرب زدگی جدید، غرب زدگی مضاعف و نهضت های تجدد زده در جهان اسلامی در این مقامند. به علاوه غرب زدگی منورالفکران بر خلاف غرب زدگی غربیان که خود آگاهانه است با نحوی بدآگاهی و جهل مرکب توام شده است. از ملازمات این جهل غفلت از ریشه تکنولوژی و علوم و فنون منفرد آن است. بر اثر این غفلت است که اغلب گفته اند باید طب غربیان را که خوب است وارد کرد و اخلاق آنان را به خود واگذارد.

شرق و غرب و اسلام | تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

۰ نظر

 

شرق و غرب و اسلام | تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی: چرا ما اکنون قرابت بیشتری با معارف غربی احساس می کنیم و چرا در حافظه و فتوای باطن ما لس آنجلس و نیوجرسی نزدیک تر از کلکته و دهلی است، در حالی که ما از نظر مسافت به این مناطق نزدیک تریم؟ به خصوص آن زمان که پاکستان حائل نبود و ما همسایه ی هندوستان محسوب می شدیم، چه چیزی مانع و حاجب ما می شد؟ از طرف دیگر می بینیم که غربی ها اخیرا به اسلام توجه کرده اند. چه چیزی این قرابت و نیاز را ایجاد کرده است؟

غرب شناسی | مسئله شناخت در تاریخ فرهنگی تمدن ها | مراحل فرهنگی تمدن غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | مسئله شناخت در تاریخ فرهنگی تمدن ها | مراحل فرهنگی تمدن غرب: معروف است که غرب فیلسوف دارد و شرق پیامبر. این مسأله را باید به طور جدی مدنظر ما باشید. اگر گزاره ی شناخت را هسته ی مرکزی فرهنگ و تمدن بدانیم به طور مشخص ابتدای حرکت هر قوم را باید باید بر این بگذاریم که برهوتی از مفاهیم بوده است هیچ چیز از مفاهیم آن جا و در هیچ قومی پیدا نمی کنیم. این که چرا غربی ها عقل گرا هستند و شرقی ها روح گرا باید به محیط جغرافیایی یونانی ها و ترکیه های در غرب آسیای صغیر برگشت. آنجا محیطی است که نوع تعقل را القا می کند اما رمز و راز محیط هند و همچنین چین و تبت امروز و شرق ایران شرایط را مناسب روح گرایی و باطن گرایی می کرده است.

تمدن اسلامی و تمدن غرب | جنگ تمدن ها و انقلاب اسلامی| شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی

۰ نظر

 

تمدن اسلامی و تمدن غرب | جنگ تمدن ها و انقلاب اسلامی| شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی: ما به عنوان بخشی از تمدن اسلامی که اتفاقا انقلاب اسلامی را هم در کارنامه خود داریم، در حال زندگی کردن با گذشته و عقبه تمدن اسلامی هستیم و در وضعیت فعلی آن زندگی می کنیم. با عنایت به این نکته که ما نمی توانیم ریشه های خودمان را از بستر فرهنگ و تمدن اسلامی ببریم و ساقه خودمان را در بستر فرهنگ و تمدن غربی آبیاری کنیم، می خواهیم بستر مناسب فرهنگ و تمدن اسلامی را احیا کنیم تا ریشه های ما از آن آب بنوشند (نه از تمدن غرب) و دوباره درخت کهن سال تمدن اسلامی پربرگ و بار شود. قبول دارید که ابتدا باید علل خمودگی فعلی فرهنگ و تمدن اسلامی را به طور دقیق آسیب شناسی کنیم ؟

تمدن اسلامی | تمدن غرب و تمدن اسلامی | گفت و گوی تمدن ها یا جنگ تمدن ها

۰ نظر

 

تمدن اسلامی | تمدن غرب و تمدن اسلامی | گفت و گوی تمدن ها یا جنگ تمدن ها: در این قسمت، باید نسبت تمدن اسلامی را با تمدن غربی بسنجیم. قسمت اول، مربوط به خودمان می شود و این قسمت دوم، مربوط به رابطه تمدن اسلامی و غرب است. دو تئوری جنگ تمدن ها و گفت و گوی تمدن ها که از بعضی جهات، به هم شبیه و از بعضی جهات متناقض یکدیگرند، بسترهایی است که می توان نسبت تمدن اسلامی و تمدن غربی را در آنها سنجید. البته باید قبل از هر بحثی، به یک مسئله جواب داد، و آن اینکه ابتدا، باید دید طراحان و وضع کنندگان این دو تئوری، یعنی هانتینگتون از آن سو و آقای خاتمی از این سو، اصلا می پذیرند که در این طرف، تمدنی مساوی تمدن غرب وجود دارد که حالا این دو تمدن بنشینند با هم گفت و گو کنند.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان