سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

هنر و تکنولوژی| حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر| هنر در عصر تکنولوژی

۲ نظر

فروید و تکنیک

 

هنر و تکنولوژی| حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر| هنر در عصر تکنولوژی: در مبدأ اثر هنری در نظر مارتین هایدگر «یکتایی و وحدانیت» یک اثر، نقشی خاص ایفا می کند. در هر اثر، این یکی از طریق تمییزِ وجود شناسانه میان یک اثر هنری و یک وسیله و آلت صنعتی از یک دستگاه است. طبق نظر مارتین هایدگر، آفریده بودن geschaffensein یک اثر هنری، بر اساس «یکتایی» این حقیقت که آن اثر هنری هست، به جای آنکه نباشد، متفاوت از قابلیت یک وسیله فنی کاربردی است.

 

 

مطالب مرتبط:

هنر و تکنولوژی| نسبت هنر و تکنولوژی در نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

مبانی هنر در شرق و غرب| سینما هنر تکنولوژیک

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

هنر و رسانه در قرن بیستم

عالم تجدد و بحران تفکر غربی

ملاحظاتی در باب تکنیک

تکنولوژی و تغییر

تکنوپولی| تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

نگاه انسان مدرن به عالم

 

هنر و حقیقت | تخنه و فوسیس در نظر یونانیان | اثر هنری و فلسفه هنر

۱ نظر

آفرینش

 

هنر و حقیقت | تخنه و فوسیس در نظر یونانیان | اثر هنری و فلسفه هنر: هنر از موارد تحقق حقیقت است، یعنی حقیقت در هنر تحقق پیدا می کند و برای هنرمند حضوری دست می دهد و بنا بر دل آگاهی و مرگ آگاهی که دارد پرده ای کنار می رود، نسبتی برقرار می کند و حضوری پدیدار می شود. از این جهت با افراد عادی فرق می کند. اثر هنری نیز چیزی جز ظهور حقیقت در رتبه حس نیست، یعنی تنزل دادن سماء معنوی جان به سماء دنیا که همان اثر است.

 

 

مطالب مرتبط:

نگاه انسان مدرن به عالم

تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

مولفه های اجتناب ناپذیر مدرنیته

هنر و رسانه در قرن بیستم

اومانیسم و انسان محوری| وقتی در غرب انسان خدا می شود

مبانی هنر در شرق و غرب| سینما هنر تکنولوژیک

سیر تفکر معاصر| مبانی هنر در غرب| تجربیان هنری پست مدرن

مبانی هنر غرب| هنر تکنولوژیک: پایان هنر غرب

اثر هنری

هنر و تکنولوژی| نسبت هنرو تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری

هنر در تمدن شرقی| تفاوت عرفان اسلامی و عرفان هندی

حکومت سرمایه داران | نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی

۱ نظر

لیبرال دموکراسی

حکومت سرمایه داران | نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی: وقتی اقلیتی هزار برابر اکثریت، پول و نفوذ دارند، وقتی برابری اقتصادی در کار نیست، سر دادن شعار آزادی اقتصادی، یک کلاه برداری تمام عیار است.. برابری اقتصادی که نباشد، چگونه برابری و آزادی در رقابت احزاب و رسانه ها باشد؟ واضح است که در چنین سازماندهی اجتماعی، احزاب و رسانه ها در اختیار چه کسانی خواهند بود؟! همینان که اینک هست.

 

آزادی واقعی متعلق به آنهاست. «جان لاک» بود که آرزو می کرد: حکومت و دولت، هیچ وظیفه ای در جهت اخلاق و عدالت یا مفاهیمی چون رشد، رستگاری و تهذیب و مسئولیتی در این حوزه نداشته و تنها حافظ امنیت اموال و آزادی «اشخاص» باشد.

 

از همان وقت روشن بود که «اشخاص»، نام مستعار چه کسانی و «فردگرایی»، چتر حمایت کدام فردها ست؟ گدایان، اموال، و بنابراین نیازی به آزادی! ندارند. شهروندان عادی، چیزی ندارند، پس مراقب چه چیز آنها باشند؟ تنها باید مراقب بود که شورش نکنند!

 

 

مطالب مرتبط:

دموکراسی چرتکه ای: منافع به جای برهان

سرمایه داری و غول امپریالیسم

حق قدرت یا قدرت حق: مسئله این است

دموکراسی با رای های مدیریت شده و پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مأب

پدران تئوریک مشروطیت و جمهوریت غریی، خود سلطنتی اند

علوم اجتماعی و عقلانیت: حقوق ذاتی و حقوق بشر

سرمایه داری و دولت رفاه: سبک مدیریت| عمل زدگی و ارزش های فروپاشیده

آزادی اقتصاد و آزادی رقابت| برابری حقوق و عدالت| دولت لیبرال و حقوق ذاتی بشر

اثر هنری

۶ نظر

اثر هنری

 

اثر هنری چیزی جز «ظهور حقیقت» در رتبه «حس» نیست.

 

ریخته گران

 

  

زبان و زمان

۰ نظر

زبان و اندیشه

 

زبان و زمان: زبان اساس گفتگو است و گفتگو همواره در میان گوینده و شنونده انجام می پذیرد حتی کسانی که لب فروبسته اند و پیوسته در اندیشه خداوند به سر می برند در واقع به طور پنهانی با خداوند گفتگو می کنند. نیایش نوعی گفتگوست و در این گفتگو زبان نقش بنیادین دارد.

زمان هر لحظه در خود آغاز می شود و در خود پایان می یابد و چیزی که آغاز آن پایان آن شناخته می شود تصاعد و تعالی ندارد و نردبان صعود به آسمان هستی شناخته نمی شود. در سابق نیز یاداور شدیم که زمان همیشه در زمین می گذرد، حتی اگر منشأ پیدایش زمان آسمانی بوده باشد تحقق آن زمینی است و با مکان الفت خلل ناپذیر دارد.

 

زبان دارایی فراوان دارد و چیزی را که می بخشد باز پس نمی گیرد ولی زمان چیزی ندارد که آن را ببخشد، فقط خود را به اشخاص می بخشد ولی خودش جز بلعیدن و تباه کردن چیز دیگری نیست.

 

 

مطالب مرتبط:

جایگاه عقل در اندیشه دینانی

معنای فلسفه چیست؟

برخورد و مواجه با عقل

هنر و تکنولوژی | نسبت هنر و تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

۲ نظر

 

هنر و تکنولوژی | نسبت هنر و تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین: نزد مارتین هایدگر پرسش از ماهیت تکنولوژی در نسبتی بس نزدیک و تنگاتنگ با پرسش از ماهیت شعر و هنر واقع است. با وجود این، هایدگر بر آن است که ما هر چه پرسشگرانه تر در ذات تکنولوژی غور کنیم، جوهر شعر و هنر راز آمیز تر می گردد. حال چه نسبتی میان هنر و تکنولوژی برقرار است؟

 

هنر تکنولوژیک و هنر و تکنولوژی

 

مطالب مرتبط:

مولفه های اجتناب ناپذیر مدرنیته

خدا و انسان در هنر غربی و هنر اسلامی

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک قسمت دوم

مبانی هنر در غرب: تجربیات هنری پست مدرن

سینما هنر تکنولوژیک: جهان سینمایی

هنر تکنولوژیک: پایان هنر غرب

درباره مدرنیته | شکل گیری دوره مدرن | معنی مدرن

۱ نظر

 

درباره مدرنیته | شکل گیری دوره مدرن | معنی مدرن: دوره مدرن و مدرنیته از کی و کجا آغاز شده است؟ شاید یک جریان طبیعی، یا انگیزه ی طبیعی، در ذهن ما این است که آنچه را به آخر نزدیک است مدرن بدانیم. ولی در اینجا این سوال پیش می آید که اگر قرن سیزدهم بود و زمان توماس آکوئینی، چرا نمی گفتند که ما مثلا از قرن دهم به بعد وارد دوره مدرن و مدرنیته شده ایم، یعنی قرن یازده، دوازده و سیزده. چرا آن موقع این تلقی از مدرنیته نبود نبود؟

آزادی اقتصاد و آزادی رقابت | برابری حقوق و عدالت | دولت لیبرال و حقوق ذاتی بشر

۱ نظر

 

اقتصاد آزاد و آزادی رقابت | برابری حقوق و عدالت | دولت لیبرال و حقوق ذاتی بشر: در مقاله پیش رو عناوین زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

از آزادی تا هرج و مرج ارزشی

گدایان بدون ژاندارم

آزادی محض همان نابرابری است

رقابت غیر متعهد یا آزادی انحصار؟!

ایمانوئل کانت | تاریخ فلسفه غرب | زندگی و تحصیلات کانت

۰ نظر

 

ایمانوئل کانت | تاریخ فلسفه غرب | زندگی و تحصیلات کانت: امانوئل کانت در 22 آوریل سال 1724 میلادی در شهر کونیگسبرگ متولد شد. پدر او مردی سراج بود. کانت هم در اوان کودکی در خانه پدرش و هم در مدرسه فردریش، که از سال 1732 تا 1740 میلادی در آن تحصیل می کرد، بنا به طریقه فرقه مذهبی خاصی که غلو در پرهیزکاری و تقدس داشتند بار آمد و در تمام مدت عمر صفات حسنه این متقدسین با خلوص نیت مورد توجه او بوده است. ولی البته در برابر مناسک و آداب مذهبی که در مدرسه مجبور به رعایت آنها بود عکس العمل حادی از خود نشان می داد. کانت ضمن سایر دروس رسمی مدرسه زبان لاتینی را به خوبی آموخت.

ماهیت و تاریخ فلسفه اسلامی | معنی و چیستی عقل| عقل و عاقل و معقول در نظر ابن سینا

۰ نظر

 

ماهیت و تاریخ فلسفه اسلامی | معنی و چیستی عقل| عقل و عاقل و معقول در نظر ابن سینا: در قرآن مجید ملاک برتری انسان نزد خداوند، پرهیزکاری بوده و اساس رفعت و علو مقام او در علم و آگاهی شناخته شده است. علم و آگاهی از آثار و ثمرات عقل است و بدون فعالیت عقل، وصول به علم و آگاهی امکان پذیر نیست.

ابن سینا همه احکام شرع و دستورات دین را معقول دانسته  و معتقد است این حقایق معقول در کسوت الفاظ و کلمات پوشیده شده و در حدود فهم و مراتب ادراک اشخاص ارائه گشته است. تردیدی نمی توان داشت که که مراتب فهم اشخاص متفاوت بوده و در برخورد با حقایق دینی هر کسی می تواند فقط به اندازه فهم و میزان ادراک خود از آنها بهره مند گردد. باید توجه داشت که مراتب متفاوت یک حقیقت به وحدت آن حقیقت لطمه وارد نمی سازد و یک حقیقت می تواند تجلیات گوناگون داشته باشد.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان