سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن

۰ نظر

رسانه های تکنولوژیک و فرهنگ تلویزیون

 

ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن: این نوشتار مطالعه ای است اجتمالی در چیستی ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن، جامعه شناس و صاحب نظر آمریکایی وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی.

 

نیل پستمن اعتقاد دارد که این وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها هستند که کمیت و کیفیت معنا و مفهوم را تشکیل می دهند. به تعبیری فرهنگ به معنای مجموعه ای از معانی و مفاهیم ارزشی، نتیجه کیفیت رسانه ها هستند. با توجه به این مسئله پستمن معتقد است که ادوار فرهنگ و تاریخ بشری را می توان از منظر ظهور و بسط تکنولوژی و رسانه ها تقسیم بندی کرد. او در این تقسیم بندی سیر تکامل و حاکمیت تدریجی تکنولوژی رسانه های مدرن را توضیح داده است.

 

مطالب مرتبط:

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک

تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

کودک و انیمیشن

دانایی در عصر اطلاعات، ارتباط در عصر ارتباطات

سینما هنر تکنولوژیک 2

معرفی کتاب: زندگی در عیش، مردن در خوشی: نیل پستمن

سیر مطالعاتی سواد رسانه ای

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ 2

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ 3

ماهیت سینما و تلویزیون

هنر و تکنولوژی: نسبت هنر و تکنولوژی

حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر: هنر در عصر تکنولوژی

سینما هنر تکنولوژیک 3

تکنولوژی| مواجه جهان سوم با جهان غرب

۰ نظر

وضع کنونی عموم ملت هایی که آنان را «جهان سوم» نامیده اند در برابر تمدن غرب، وضع کودکی است که شیفتگی اش در برابر اسباب بازی های رنگارنگ، چشم او را بر خیر و صلاحش بسته است.

 

آنها بدون هیچ زمینه مستعد و آماده، اتومبیل، یخچال و فریزر، رادیو، سینما و تلویزیون و ... و حتی کامپیوتر را به جوامع خویش وارد کرده اند و حالا می خواهند جامعه ای بسازند که این وسایل با آن هماهنگ باشد.

 

آئینه جادو: آوینی

 

مطالب مرتبط:

تکنولوژی و تغییر

تکنولوژی: وسیله ها هدف سازند

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

  

هنر و تکنولوژی| حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر| هنر در عصر تکنولوژی

۲ نظر

فروید و تکنیک

 

هنر و تکنولوژی| حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر| هنر در عصر تکنولوژی: در مبدأ اثر هنری در نظر مارتین هایدگر «یکتایی و وحدانیت» یک اثر، نقشی خاص ایفا می کند. در هر اثر، این یکی از طریق تمییزِ وجود شناسانه میان یک اثر هنری و یک وسیله و آلت صنعتی از یک دستگاه است. طبق نظر مارتین هایدگر، آفریده بودن geschaffensein یک اثر هنری، بر اساس «یکتایی» این حقیقت که آن اثر هنری هست، به جای آنکه نباشد، متفاوت از قابلیت یک وسیله فنی کاربردی است.

 

 

مطالب مرتبط:

هنر و تکنولوژی| نسبت هنر و تکنولوژی در نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

مبانی هنر در شرق و غرب| سینما هنر تکنولوژیک

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

هنر و رسانه در قرن بیستم

عالم تجدد و بحران تفکر غربی

ملاحظاتی در باب تکنیک

تکنولوژی و تغییر

تکنوپولی| تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

نگاه انسان مدرن به عالم

 

هنر و تکنولوژی | نسبت هنر و تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

۲ نظر

 

هنر و تکنولوژی | نسبت هنر و تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین: نزد مارتین هایدگر پرسش از ماهیت تکنولوژی در نسبتی بس نزدیک و تنگاتنگ با پرسش از ماهیت شعر و هنر واقع است. با وجود این، هایدگر بر آن است که ما هر چه پرسشگرانه تر در ذات تکنولوژی غور کنیم، جوهر شعر و هنر راز آمیز تر می گردد. حال چه نسبتی میان هنر و تکنولوژی برقرار است؟

 

هنر تکنولوژیک و هنر و تکنولوژی

 

مطالب مرتبط:

مولفه های اجتناب ناپذیر مدرنیته

خدا و انسان در هنر غربی و هنر اسلامی

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک قسمت دوم

مبانی هنر در غرب: تجربیات هنری پست مدرن

سینما هنر تکنولوژیک: جهان سینمایی

هنر تکنولوژیک: پایان هنر غرب

شرق و غرب و اسلام | تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

۰ نظر

 

شرق و غرب و اسلام | تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی: چرا ما اکنون قرابت بیشتری با معارف غربی احساس می کنیم و چرا در حافظه و فتوای باطن ما لس آنجلس و نیوجرسی نزدیک تر از کلکته و دهلی است، در حالی که ما از نظر مسافت به این مناطق نزدیک تریم؟ به خصوص آن زمان که پاکستان حائل نبود و ما همسایه ی هندوستان محسوب می شدیم، چه چیزی مانع و حاجب ما می شد؟ از طرف دیگر می بینیم که غربی ها اخیرا به اسلام توجه کرده اند. چه چیزی این قرابت و نیاز را ایجاد کرده است؟

علم و تکنولوژی و توسعه | تکنیک و تاریخ

۰ نظر

 

علم و تکنولوژی و توسعه | تکنیک و تاریخ: نمی دانیم چرا پیش از آن و در جایی دیگر از جهان  چنین سودایی پیدا نشده بود. چرا یونانیان به این فکر نیفتادند و مسلمانان با این همه تحقیقاتی که در طب و کیمیا و داروسازی داشتند به تکنولوژی جدید دست نیافتند؟ اگر بگویند علم می بایست به مرحله ای از کمال خود برسد تا علم پایه تکنولوژی باشد، در حقیقت تکنولوژی را غایت و کمال علم گرفته اند و چنانکه می دانیم غایت هرچیز بر آن چیز مقدم است. حتی اگر به این معانی کاری نداشته باشیم، قبول این معنی که بشر قصد و اراده کرده است که علمی پدید آورد که با آن بتواند طبیعت و موجودات را مسخر کند و با تصرف در موجودات وسایلی برای بهبود زندگی خویش بسازد تکنیک را در نظر داشته است و دیگر نمی توان گفت که تکنولوژی قائم به علم است، بلکه درست برعکس، باید گفت علم به وجود آمده است تا با آن بتوان نیروهای موجود در طبیعت را مهار کرد و آنها را مورد بهره برداری قرار داد.


مبانی هنر در شرق و غرب. سینما هنر تکنولوژیک. ماهیت سینما و تلویزیون

۰ نظر

مبانی هنر در شرق و غرب

سینما هنر تکنولوژیک

ماهیت سینما و تلویزیون

 

قدر مسلم این است که سینمای رسمی و شبکه های تلویزیونی ماهیت هنر غیر قدسی جدید را داراست، هرچند که مضمونی دینی داشته باشند. در واقع چنانکه پرسپکتیو و قواعد نقاشی رنسانسی و پی از آن بی قاعدگی و قاعده گریزی هنر مدرن و پست مدرن با رنگ آمیزی موهوم بر ماهیت و حقیقت قدسی مضامین و روایات دینی حجابی می کشد، سینما نیز چون هنری با لوازم خاص خود نمی تواند آدمی را با تفکر اصیل دینی آشنا و مأنوس کند، و اگر چنین بود باید تا کنون جهان را دین فراگرفته باشد. در حالی که به وضوح می توان دریافت که سینما خود بیشتر متناسب با ارزش های منحط غربی و بر مبنای علم تکنولوژیک، هنر جدید تکوین یافته و بیشتر و به طور بنیادی به این دو مدد می رساند.

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک: جهان سینمایی

۰ نظر

مبانی هنر در شرق و غرب

سینما هنر تکنولوژیک 5

جهان سینمایی

 

وضع خاص سینما و زبان آن موجب روی آوردن آن به نحوی خاص از واقعیت ممسوخ و ارزش های موجود و یا تخیل و توهم بی زمینه، و جدا کردن انسان از متن زندگی خود و هفته ها در خود فرورفتن می شود. این مسائل هرچند واقعی می نمایند اما در حقیقت، وهمی محض اند. به هر حال اکنون نگاه بیشتر مردم غرب و حتی شرق به جهان و برخوردشان با جهان، سینمایی شده است. با این حال شرقیان نیز در همین عالم سطحی علی ‌رغم سابقه فکری اسرار آمیز و سیطره ی نسبی عوالم ماورایی در بینش آنها، بعضا بیش از غربیان که با نظرگاه عقلی به عالم نظر کرده اند، به سوی جهان سینمایی گرایش می یابند. فی المثل در هند که مظهر یکی از کهن ترین فرهنگ ها و تمدن های شرقی محسوب می شود، و زندگی سینمایی که پراکندگی و گریز از عالم واقع و عالم حقیقت، و سیر در عالم پندار و اوهام است کم و بیش بر اوضاع مسلط است.

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ 3

۰ نظر

علم و تکنولوژی و توسعه

تکنیک و تاریخ 3

 

در هیچ تمدنی از تمدن های گذشته تا آنجا که می دانیم علم تکنولوژیک وجود نداشته است، اما همین که در فلسفه فضایل و قابلیت های انسانی را به فضایل نظری، فکری و اخلاقی و عملی تقسیم کرده و برای آنها مراتب قائل می شده اند در حقیقت پذیرفته اند (یا بنایی را می گذاشته اند که بر اساس آن پذیرفته شود) که تواناییها و قابلیت های آدمی مباین و مستقل از یکدیگر نیستند. اما آنچه محرز است اینکه دستورالعمل فضایل و توانایی های علمی در علم نظری قدیم به صورت صریح یا مضمر منطوی نبوده است و تنها علمی که می توان آن را تکنولوژیک خواند علم جدید است.

مبانی هنر در شرق و غرب سینما: هنر تکنولوژیک قسمت چهارم

۲ نظر

مبانی هنر در شرق و غرب

سینما: هنر تکنولوژیک

قسمت چهارم

 

نکته ای که در سینما و فیلم هایی که برای تلویزیون تهیه می شود، قابل توجه است، به قول نیل پستمن اغلب ایجاد ذهنیتی است ساده انگارانه، بی مایه، بی زمینه و بریده از چشم انداز تاریخی و واقعیت های سیاسی- اجتماعی. حتی فیلم های سیاسی و فرهنگی جدی نیز که در جوامع سنتی دموکراتیک ساخته می شوند، طبیعتا از مایه ها و جاذبه های صوری سکس و خشونت و تجاوز، برای کشاندن مردم به سالن های سینما بهره می گیرند. اساسا فیلمی که فاقد این جاذبه هاست، در زمره فیلم های موثر در اذهان و عقول و افهام و قلوب جامعه نخواهد بود، و در محدوده ای تنگ که اختصاص به منتقدان هنری و جشنواره ای دارد، عمل خواهد کرد.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان