سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

اثر هنری

۶ نظر

اثر هنری

 

اثر هنری چیزی جز «ظهور حقیقت» در رتبه «حس» نیست.

 

ریخته گران

 

  

نقش تحولات علمی اسلام در ظهور رنسانس

۰ نظر

 

نقش تحولات علمی اسلام در ظهور رنسانس

تحولات فکری و علمی چشم گیر دنیای اسلام و رسوخ و توسعه آن در اروپا، هسته های اولیه رنسانس در آن قاره را تشکیل داد.

 

سرباز عقل: مولانا | هسته های اولیه رنسانس

 

  

ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن

۰ نظر

رسانه های تکنولوژیک و فرهنگ تلویزیون

 

ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن: این نوشتار مطالعه ای است اجتمالی در چیستی ماهیت رسانه های تکنولوژیک و تلویزیون با رجوع به آراء نیل پستمن، جامعه شناس و صاحب نظر آمریکایی وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی.

 

نیل پستمن اعتقاد دارد که این وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها هستند که کمیت و کیفیت معنا و مفهوم را تشکیل می دهند. به تعبیری فرهنگ به معنای مجموعه ای از معانی و مفاهیم ارزشی، نتیجه کیفیت رسانه ها هستند. با توجه به این مسئله پستمن معتقد است که ادوار فرهنگ و تاریخ بشری را می توان از منظر ظهور و بسط تکنولوژی و رسانه ها تقسیم بندی کرد. او در این تقسیم بندی سیر تکامل و حاکمیت تدریجی تکنولوژی رسانه های مدرن را توضیح داده است.

 

مطالب مرتبط:

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک

تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

کودک و انیمیشن

دانایی در عصر اطلاعات، ارتباط در عصر ارتباطات

سینما هنر تکنولوژیک 2

معرفی کتاب: زندگی در عیش، مردن در خوشی: نیل پستمن

سیر مطالعاتی سواد رسانه ای

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ 2

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ 3

ماهیت سینما و تلویزیون

هنر و تکنولوژی: نسبت هنر و تکنولوژی

حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر: هنر در عصر تکنولوژی

سینما هنر تکنولوژیک 3

امریکا شناسی | حس برتری

۰ نظر

 

حس برتری، همواره یک عنصر اصلی در مناسبات آمریکا با سایر کشورها بوده است.

 

سرباز عقل: حمید مولانا: آمریکا شناسی

 

  

مبارزه در انجمن حجتیه | مقابله انجمن حجتیه با بهائیت و اسرائیل و آمریکا

۰ نظر

 

مبارزه در انجمن حجتیه | مقابله انجمن حجتیه با بهائیت و اسرائیل و آمریکا

انجمن حجتیه که روزگاری بهائیت را به عنوان اصلی ترین دشمن تشخیص داد و اقدام به مبارزه با آن نمود، چگونه با وزرای بهائی شاه، و ریشه بهائیت که اسرائیل و آمریکا و انگلیس بود، مبارزه نکرد؟

 

سرباز عقل: جریان شناسی سیاسی فرهنگی ایران: رمضان شعبانی سارویی | مبارزه در انجمن حجتیه

  

تکنولوژی| مواجه جهان سوم با جهان غرب

۰ نظر

وضع کنونی عموم ملت هایی که آنان را «جهان سوم» نامیده اند در برابر تمدن غرب، وضع کودکی است که شیفتگی اش در برابر اسباب بازی های رنگارنگ، چشم او را بر خیر و صلاحش بسته است.

 

آنها بدون هیچ زمینه مستعد و آماده، اتومبیل، یخچال و فریزر، رادیو، سینما و تلویزیون و ... و حتی کامپیوتر را به جوامع خویش وارد کرده اند و حالا می خواهند جامعه ای بسازند که این وسایل با آن هماهنگ باشد.

 

آئینه جادو: آوینی

 

مطالب مرتبط:

تکنولوژی و تغییر

تکنولوژی: وسیله ها هدف سازند

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

  

هنر و تکنولوژی| حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر| هنر در عصر تکنولوژی

۲ نظر

فروید و تکنیک

 

هنر و تکنولوژی| حقیقت اثر هنری در نظر مارتین هایدگر| هنر در عصر تکنولوژی: در مبدأ اثر هنری در نظر مارتین هایدگر «یکتایی و وحدانیت» یک اثر، نقشی خاص ایفا می کند. در هر اثر، این یکی از طریق تمییزِ وجود شناسانه میان یک اثر هنری و یک وسیله و آلت صنعتی از یک دستگاه است. طبق نظر مارتین هایدگر، آفریده بودن geschaffensein یک اثر هنری، بر اساس «یکتایی» این حقیقت که آن اثر هنری هست، به جای آنکه نباشد، متفاوت از قابلیت یک وسیله فنی کاربردی است.

 

 

مطالب مرتبط:

هنر و تکنولوژی| نسبت هنر و تکنولوژی در نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

مبانی هنر در شرق و غرب| سینما هنر تکنولوژیک

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

هنر و رسانه در قرن بیستم

عالم تجدد و بحران تفکر غربی

ملاحظاتی در باب تکنیک

تکنولوژی و تغییر

تکنوپولی| تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

نگاه انسان مدرن به عالم

 

دوران رنسانس| کمون های شهری در اروپا و ایتالیا: بستر ظهور دموکراسی های مدرن

۱ نظر

دوره رنسانس

 

دوران رنسانس| کمون های شهری در اروپا و ایتالیا: بستر ظهور دموکراسی های مدرن: در سده های یازده و دوازده و سیزده میلادی، برخی شهرهای اروپایی در ستیز با حکومت های فئودالی و به منظور حفظ استقلال خود، در مقابل فشار اشراف فئودال، به تاسیس کمون های شهری پرداختند. در اواخر غرب قرون وسطی و آغاز دوره رنسانس در شهرها، بازرگانان و بانکداران و صاحبان کارگاه ها و مانوفاکتورها (این ها را می توان پدران طبقه سرمایه دار نوظهور دانست) از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند.

 

 

مطالب مرتبط:

سیر مطالعاتی تاریخ اروپا

تاریخ غرب مدرن: رنسانس و غرب مدرن

غرب شناسی| غرب پیش از رنسانس

وضعیت اروپا قبل از رنسانس

ظهور رنسانس و جنگ های صلیبی

دوران رنسانس در غرب و تاثیر اومانیسم و مدرنیسم بر رنسانس

غرب شناسی قرون وسطی| غرب تئوسانتریک

وضعیت غرب و اروپا پیش از رنسانس

وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شهرهای ایتالیا در دوره رنسانس

ایتالیا در دوره رنسانس تحت تاثیر فرهنگ سکولار و اومانیست غرب مدرن

تاریخ دوره رنسانس و ظهور غرب مدرن با رفرماسیون مذهبی

دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

هنر و حقیقت | تخنه و فوسیس در نظر یونانیان | اثر هنری و فلسفه هنر

۱ نظر

آفرینش

 

هنر و حقیقت | تخنه و فوسیس در نظر یونانیان | اثر هنری و فلسفه هنر: هنر از موارد تحقق حقیقت است، یعنی حقیقت در هنر تحقق پیدا می کند و برای هنرمند حضوری دست می دهد و بنا بر دل آگاهی و مرگ آگاهی که دارد پرده ای کنار می رود، نسبتی برقرار می کند و حضوری پدیدار می شود. از این جهت با افراد عادی فرق می کند. اثر هنری نیز چیزی جز ظهور حقیقت در رتبه حس نیست، یعنی تنزل دادن سماء معنوی جان به سماء دنیا که همان اثر است.

 

 

مطالب مرتبط:

نگاه انسان مدرن به عالم

تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

مولفه های اجتناب ناپذیر مدرنیته

هنر و رسانه در قرن بیستم

اومانیسم و انسان محوری| وقتی در غرب انسان خدا می شود

مبانی هنر در شرق و غرب| سینما هنر تکنولوژیک

سیر تفکر معاصر| مبانی هنر در غرب| تجربیان هنری پست مدرن

مبانی هنر غرب| هنر تکنولوژیک: پایان هنر غرب

اثر هنری

هنر و تکنولوژی| نسبت هنرو تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری

هنر در تمدن شرقی| تفاوت عرفان اسلامی و عرفان هندی

امریکا شناسی | تاریخ امریکا | جنگ آمریکا و اسپانیا با مکزیک

۰ نظر

مکزیک

 

امریکا شناسی | تاریخ امریکا | جنگ آمریکا و اسپانیا با مکزیک: واقعه ای که امریکایی ها کمتر به آن توجه دارند، پایان جنگ امریکا با همسایه جنوبی اش مکزیک است که در نیمه دوم قرن نوزدهم به وقوع پیوست. جنگی که مدت دو سال بین امریکا و کشوری (مکزیک) که می خواست از یوغ تسلط اسپانیا خارج شود، ادامه یافت. اگر چه مساحت امریکا تا اویل قرن نوزدهم، یک سوم اندازه کنونی بود، اما در زمان توسعه طلبی و ملی گرایی این کشور، به اوج رسیده بود و از این رو در سایه قرار داد 1848 میلادی، امریکایی ها ایالات تگزاس، کالیفرنیا، نیومکزیکو و آریزونا را – که جزو کشور مکزیک بود- به خود ضمیمه کردند و از دست همسایه جنوبی خارج کردند.

 

 

مطالب مرتبط:

امریکا شناسی| تاریخ و تمدن امریکا| نظام اجتماعی امریکا

تاریخ و تمدن امریکا| پایه های تمدن امریکا

امریکا شناسی| بردگی و برده داری

امریکا به کجا می رود؟| زندگی در سایه جنگ و خشونت

فراز و فروز قدرت امریکا| جهالت در ایالات متحده امریکا

امریکا شناسی| امریکا یک تمدن جدید

دموکراسی در امریکا| کوچ اجباری بومیان

حکومت سرمایه داران | نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی

۱ نظر

لیبرال دموکراسی

حکومت سرمایه داران | نه قانون، نه اکثریت؛ این است لیبرال دموکراسی: وقتی اقلیتی هزار برابر اکثریت، پول و نفوذ دارند، وقتی برابری اقتصادی در کار نیست، سر دادن شعار آزادی اقتصادی، یک کلاه برداری تمام عیار است.. برابری اقتصادی که نباشد، چگونه برابری و آزادی در رقابت احزاب و رسانه ها باشد؟ واضح است که در چنین سازماندهی اجتماعی، احزاب و رسانه ها در اختیار چه کسانی خواهند بود؟! همینان که اینک هست.

 

آزادی واقعی متعلق به آنهاست. «جان لاک» بود که آرزو می کرد: حکومت و دولت، هیچ وظیفه ای در جهت اخلاق و عدالت یا مفاهیمی چون رشد، رستگاری و تهذیب و مسئولیتی در این حوزه نداشته و تنها حافظ امنیت اموال و آزادی «اشخاص» باشد.

 

از همان وقت روشن بود که «اشخاص»، نام مستعار چه کسانی و «فردگرایی»، چتر حمایت کدام فردها ست؟ گدایان، اموال، و بنابراین نیازی به آزادی! ندارند. شهروندان عادی، چیزی ندارند، پس مراقب چه چیز آنها باشند؟ تنها باید مراقب بود که شورش نکنند!

 

 

مطالب مرتبط:

دموکراسی چرتکه ای: منافع به جای برهان

سرمایه داری و غول امپریالیسم

حق قدرت یا قدرت حق: مسئله این است

دموکراسی با رای های مدیریت شده و پروتکل های لائیک و اختیارات دیکتاتور مأب

پدران تئوریک مشروطیت و جمهوریت غریی، خود سلطنتی اند

علوم اجتماعی و عقلانیت: حقوق ذاتی و حقوق بشر

سرمایه داری و دولت رفاه: سبک مدیریت| عمل زدگی و ارزش های فروپاشیده

آزادی اقتصاد و آزادی رقابت| برابری حقوق و عدالت| دولت لیبرال و حقوق ذاتی بشر

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان