سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

غرب شناسی: سرمایه داری و غول امپریالیسم

سرمایه داری و غول امپریالیسم

.

امپریالیسم 2

امریالیسم و سرمایه داری- غرب- دشمن شناسی- انسان خود بنیاد- اومانیسم

.

نظام سرمایه داری اساس توسعه اقتصادی غرب است. امکان ندارد در نظام سرمایه داری غرب پاگذاشت و توسعه طلب و مهاجم نبود. حدیثی از پیامبر معظم اسلام، صلی الله علیه و آله و سلم است که:

شیطان هر صبحگاه خیمه خود را در بازار برپا می کند.

.

استیلا و سلطه و استکبار غرب

امپریالیسم و سرمایه داری- غرب- استعمار و استکبار- دشمن شناسی- فرهنگ غرب

.

بازار محل سکنای شیطان است و سرمایه با خود خوی شیطانی می آورد. به همین دلیل در دین قید و بند های زیادی درباره کسب و تجارت وجود دارد که مانع بروز این خوی شیطانی می شوند؛ اما انسان غربی که این قید و بند را ندارد همین که وارد موضوع سرمایه داری می شود، نمی تواند که توسعه طلب نباشد.

آمریکا و استعمار و امپریالیسم 2

غرب- فرهنگ غرب- استعمار و استکبار- دشمن شناسی- آمریکا- سیاست غرب

.

شاید آن زمان که نهضت اصلاح دینی یا همان پروتستانتیزیم جناب مارتین لوتر و کالوید در برابر کلیسای کاتولیک ایستاد و تحت تاثیر آموزه های یهودی ربا را حلال اعلام کرد و حکم تحریم را از آن برداشت کسی تصور نمی کرد، غول عجیب و غریبی از شیشه اروپا بیرون بیاید و هیچ کس قادر به کنترل آن نباشد.

.

امپریالیسم سلطه و آمریکا

غرب- آمریکا- استعمار و استکبار- امپریالیسم و سرمایه داری- غرب شناسی- اقتصاد غرب

.

تجار و کاسب کاران نوظهور اروپایی که از طریق رفت و آمد به قاره جدید یعنی آمریکا به ثروت رسیده بودند و یک شبه ره صد ساله پیموده و طبقه نوظهور بورژوا را در کنار سایر طبقات اجتماعی اروپا به وجود آورده بودند، اولین کسانی بودند که به استقبال مذهب جدید رفتند. مذهبی که با شکستن حکم تحریم ربا به آنان مجال جولان می داد تا بی هیچ مانع و رادعی چونان یهودیان سرمایه خود را به کار بیندازند.

.

اصالت سود و اصالت قدرت 2

غرب- اقتصاد غرب- یهودیت و مسیحیت- امپریالیسم و سرمایه داری- استکبار و استعمار

.

در واقع ثروت باد آورده ی مسافران قاره جدید و آیین جدید، غول سرمایه داری را از شیشه خارج ساخت و حتی به تدریج منشاء پیدایش جریان های فرهنگی و فکری نیز شد و تمامی صورت زندگی مردم غرب را هم دگرگون ساخت و صورت دینی مسیحیت را از اندام فرهنگ و زندگی خارج ساخت.

.

مسیحیت

غرب- مسیحیت- امپریالیسم و سرمایه داری- اقتصاد غرب- فرهنگ غرب- سیاست غرب

.

رقابت تجاری بازرگانان و تجار یهودی و مسیحی برای افزایش سرمایه، تصاحب بازار و خرید و فروش کالا در مراحل اول سرمایه داری معنی جدیدی به پول داد. این معنی در نزد یهودیان شناخته شده بود. آنان به دلیل جایگاه ویژه ای که  برای پول و سرمایه قائل بودند همه چیز و از جمله انسان و اخلاق را برای حفظ ارزش و افزایش آن هزینه می کردند و هیچ مانعی را تاب نمی آوردند تا آنجا که در پی کسب ابزار لازم و حفظ قدرت سرمایه با صرف هزینه های کلان، در امور سیاسی و نظامی نیز وارد شدند. از این جا حکومت سرمایه داران آغاز شد و به تدریج توسعه یافت.

.

اسرائیل و سلطه و امپریالیسم

غرب- صهیونیسم- اسرائیل- یهودیت- امپریالیسم و سرمایه داری- استعمار و استکبار

.

در نزد یهود و در نظام سرمایه داری، پول حرف اول و آخر را می زند. پول یعنی همه چیز. سرمایه در جست و جوی سود بود و سرمایه پی در پی سود را به دنبال خود می کشید. اقتضای سرمایه داری هجوم و دست اندازی بود و کسی گمان نمی کرد که سرمایه داری در خود و با خود نطفه تجاوز و دست اندازی را می پرورد. از همین روست که ظهور غول امپریالیسم اجتناب ناپذیر بود.

.

امپریالیسم آمریکایی و سلطه

غرب- آمریکا- اقتصاد غرب- فرهنگ غرب- سیاست غرب- غرب شناسی- استعمار و استکبار

.

امپریالیسم، فرزند نامشروع نظام سرمایه داری، پدیده ای بود که به آتش شهوت تجاوزکارانه ی سرمایه داری حاکم دامن می زد تا برای به کاراندازی سرمایه داری مازاد و کاربرد آن در بازارهای بزرگ خارجی اقدام کنند.

.

آمریکا امپریالیسم و سلطه

غرب- آمریکا- استعمار و استکبار- فرهنگ غرب- اقتصاد غرب- سیاست غرب- دشمن شناسی

.

طی یکی دو قرن اخیر، صادرات کالا و سرمایه و توسعه بازار علت مهم و اصلی بسیاری از جنگ های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. چنان که راز جنگ های اول و دوم جهانی در همین ماجرا نهفته است. این جنگ های وحشتناک امپریالیسم را در تامین منابع تازه، مواد خام، کسب و توسعه بازار، هجوم به سرزمین های دست نخورده و زمینه های سرمایه گذاری در آن سوی دریاها یاری می داد، حتی به قیمت به کار گیری بمب های اتمی و کشتار میلیون ها انسان. شاید به همین سبب است که برخی امپریالیسم را، حاکمیت حاکمی نیرومند بر عده ی بی شماری از سرزمین ها می شناسند. جریانی که در خود نطفه نامشروع و هوس اتحاد سرزمین های وابسته زیر لوای یک امپراطوری جهانی و حکومت جهانی اشرار یهود را پرورد.

.

امپریالیسم آمریکا و سلطه

غرب- امپریالیسم- اقتصاد غرب- فرهنگ غرب- سیاست غرب

.

یکی از محققان به نام ویلیام هالگارتن که نظریاتی ویژه درباره امپریالیسم نوین دارد ضمن شرح مراحلی که امپریالیسم پشت سر گذارده مطلبی خواندنی دارد که گوشه ای از آن را برایتان می خوانم. او می نویسد: «امپریالیسم برای اینکه بتواند عازم مسیر جهانی خود شود ارتش عظیمی از داوطلبان و امدادگران را که شامل هزاران نفر از نمایندگان مالی و بازرگانی، کارشناسان ارتشی، پزشکان، مهندسان، جغرافی دانان، زمین شناسان، کارشناسان سیاسی و صنعتی، آموزگاران و حتی مبلغان مذهبی هم می شود، بسیج می کند. هدف و قربانیان همه این فعالیت ها شامل همه کشورهایی می شود که کمتر از قدرت های سرمایه داری اروپا توسعه اقتصادی یافته باشند.

.

.استیلا و سلطه و استکبار غرب 1

غرب- آمریکا- امپریالیسم و سرمایه داری- استکبار و استعمار- سیاست غرب- فرهنگ غرب- دشمن شناسی

.

این ها شامل برخی کشورهای بزرگ، عقب افتاده، و از نظر اقتصادی توسعه نیافته ای مانند روسیه تزاری، یا کشورهای جوانی که هنوز از دید اقتصادی باز نشده اند، مانند کشورهای بالکان و آمریکای لاتین در زمان خود، یا پادشاهی های کهنسال مانند ژاپن و چین، ترکیه و ایران یا قربانیان استعمارگری بازرگانی سده های گذشته مانند هندوستان یا ساکنان مستعمرات در آسیا، آفریقا و اقیانوس آرام، که در دوران امپریالیسم تعریف شده بوند می شوند. می توان دید که قربانیان امپریالیسم همه نژادهای زمین و نیز سفید پوستان را در بر می گیرد.»

.

امپریالیسم و سلطه

غرب- امپریالیسم و سرمایه داری- انسان خود بنیاد- استعمار و استکبار

.

واضح می نماید که امپریالیسم غربی، از سویی طالب استحاله ی فرهنگ شرقی اسلامی است تا از این طریق ضمن خنثی سازی عوامل محرک فرهنگی و مذهبی مسیر خود را برای تصاحب و توسعه تسهیل کند و از دیگر سو طالب دستیابی به منابع و ثروت های موجود در شرق اسلامی است.

.

چنانکه می دانید، شرق اسلامی- در خاورمیانه- صاحب اقیانوسی از انرژی است. همان که تکنولوژی و تمدن غربی شدیداً بدان وابسته است. نفت تنها یک منبع از میان مجموعه منابع و ذخایر شرق اسلامی است که غرب بدان چشم دوخته است. نباید فراموش کرد که سرزمین فراخ اسلامی با بیش از یک میلیارد نفر ساکن، خود بزرگترین بازار فروش کالاست.

.

استیلا و سلطه و استکبار غرب

غرب- امپریالیسم و سرمایه داری- استعمار و استکبار- دشمن شناسی- فرهنگ غرب- اقتصاد غرب- سیاست غرب

.

بازار فروش یکی از ارکان اصلی نظام سرمایه داری غرب است. درامدهای نفتی این امکان را برای مسلمانان فراهم آورده که همواره بازار فروش کالاهای غربی را گرم کنند و مدد رسان او باشند. آیا این همه کافی نیست تا در یابیم غرب، دست از سر شرق اسلامی بر نمی دارد؟ نباید از یاد برد که اسلام و احکام اسلامی، از قوی ترین عناصر ضد امپریالیستی برخوردار است و بزرگترین انگیزه ی جهادی را برای مبارزه با غرب و صهیونیسم در جان جوانان مسلمانان ایجاد می کند. در حقیقت اسلام را همواره به عنوان یک خصم مورد شناسایی و ارزیابی قرار می دهد.

.

توسعه و تهاجم، جزو لاینفک فرهنگ و تمدن خودبنیاد غربی است. چون در تیررس و افق پیش روی این فرهنگ، نقطه پایان و توقفی نیست. هیچ مانع و مزاحمی را هم بر نمی تابد. حد توقف فرهنگ دینی و انسان مذهبی، حکم خدا و تکلیف است. از همین رو انسان مذهبی تسلیم و عبد است. برای امپریالیسم و فرهنگ امپریالیستی، حد توقف وجود ندارد به همان صورت که می خواهد تا بی انتها، رها و آزاد از هر قید و مذهی بتازد هر مانعی را هم برمی دارد. و برای رفتن و حذف موانع به هر عمل و وسیله ای متوسل می شود. در این راه او حرام و حلال نمی شناسد. معروف است که می گویند در فرهنگ مادی گرایی یا ماتریالیسم، «هدف وسیله را توجیه می کند» یعنی هدف تو را وا می دارد که از هر وسیله ای استفاده کنی.

.

اومانیسم

غرب- غرب شناسی- انسان خود بنیاد- اومانیسم- فرهنگ غرب- اقتصاد غرب- سیاست غرب

.

سیاستمدار معروف به نام آقای ماکیاولی پدر سیاست در غرب است. او در امر حکومت و سیاست هر عملی را جایز می داند. دروغ، حیله و هر عمل غیر اخلاقی را برای رسیدن به هدف مجاز می شناسد.

.

ناگفته نماند که، نفس اماره انسان برای برخورداری تا مرز ادعای خدایی پیش می رود. فرهنگ و تمدن غربی، برخاسته از نفس اماره انسان غربی است و همه صفات نفس اماره را هم در خود دارد. شیطان مجسمه تمام عیار نفس اماره و خودکامگی است. شیطان علیه خداوند عصیان کرد و تا انتها رفت. توسعه طلبی، تهاجم، ضدیت با خدا و بندگی این جریان تا عصیان علیه خدا پیش می رود، چنان که رفته است. همه احکام آسمانی را با احکام انسانی عصیانگر جایگزین می کند. مگر نه این که همجنس بازی را قانونی می کند، عمل منافی عفت را رواج می دهد، چپاول و غارت را شایع می سازد و تمام فضایل الهی و انسانی را به سخره می گیرد؟

.

آمریکا و سلطه

غرب- آمریکا- دشمن شناسی- غرب شناسی- استعمار و استکبار- فرهنگ غرب- اقتصاد غرب- سیاست غرب

.

باید بدانیم که این جریان، با این خوی و خصلت، اساساً با فرهنگ مذهبی، انسان مذهبی، احکام آسمانی مقابله می کند و اگر ان را مقابل خود ببیند با تمام قوا علیه آن می شورد.

.

استیلا و سلطه غرب 2

غرب- آمریکا- استعمار و استکبار- دشمن شناسی- امپریالیسم و سرمایه داری- سیاست غرب

.

منبع: شفیعی سروستانی، اسماعیل. مثلث مقدس: راز عداوت غرب با اسلام و مسلمانان. نشر هلال، چاپ پنجم، 1388، ص 59

.

کلمات کلیدی: یهودیت و مسیحیت- سرمایه داری و امپریالیسم- فرهنگ امپریالیستی- غرب- شرق- آمریکا شناسی- صهیونیسم- ماتریالیسم- ماده گرایی- سیاست غرب- اقتصاد غرب- فرهنگ غرب- نفس اماره- ماکیاولی- فرهنگ- اسلام- شرق اسلامی- مذهب- نهضت اصلاح دینی- پروتستانتیزم- مارتین لوتر- اصالت سود و اصالت قدرت- استعمار و استکبار- انسان خود بنیاد غربی-

 .

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان