سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب : انتشار فرهنگ و افکار غربی در ابتدا به آسانی صورت نمی گرفت، اما وقتی فرهنگ به فرهنگ رسانه ها تبدیل شد، سراسر روی زمین را فراگرفت. ما از اوایل زمان قاجاریه با اروپا روابط فرهنگی داشته ایم و منور الفکرها در آغاز قرن چهاردهم غرب و فرهنگ غربی را تبلیغ و ترویج می کردند، اما استقبال از رسوم و عادات زندگی غربی دامنه محدود داشت.

 

 میرزا حسین قلی آقا که در زمان فتحعلی شاه برای تحصیل و آموختن فنون نظام به فرانسه اعزام شد، نه فقط مثل افسران فرانسه لباس می پوشید و حرکات و سکنات آنان را تقلید می کرد، بلکه صورتی از ناسیونالیسم را هم با خود آورد. اما در آن زمان، ماده مردمان برای پذیرفتن رسوم و آراء غربی چندان مستعد و قابل نبود. تا زمان جنگ جهانی اول تهاجم فرهنگی به معنی امروزی مطرح نبود. پس از جنگ جهانی اول، اروپا دچار نوعی احساس ضعف و گیجی شد و امریکا در راه غرور افتاد.

 

 

مطالب مرتبط:

شرق و غرب و اسلام: تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

سیر مطالعاتی تاریخ غرب

معرفی کتاب: زندگی در عیش مردن در خشی

غرب شناسی: تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 2

تهاجم فرهنگی

غرب شناسی: غرب و خصلت سلطه جویی

غرب شناسی: تبادل و تهاجم فرهنگی

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 1

غرب شناسی | ریشه های شکل گیری غرب جدید | رنسانس و نهضت اصلاح دینی

۰ نظر

 

غرب شناسی | ریشه های شکل گیری غرب جدید | رنسانس و نهضت اصلاح دینی: عصر روشنگری (روشنایی) در اروپا با ظهور فرانسیس بیکن آغاز می شود. پایه های این عصر اعتقاد به اصالت عقل و فلسفه  و علم این جهانی بود، در حالی که هنر در رنسانس معرفت مسلط محسوب می شد، اما اصلاح دینی چنانکه از نامش پیداست دین را معرفت برتر تلقی می کرد. اصلاح دین آنچه را که رنسانس قادر نبود براندازد، دچار فروپاشی کرد (یعنی با نهضت اصلاح دینی، اقتدار اصول جزمی با مرجعیت قوه ی وجدان شخصی در فهم دین و شریعت نابود شد) این فکر موجب گردید که عقاید سنتی همه فرقه های کهن دچار انحطاط و تزلزل شوند. در این میان سرانجام عقل، تنها مرجع رسیدگی به حقانیت دعاوی فرقه ها شد. به تبع این نظرگاه بود که فرانسیس بیکن اعلام داشت: « علم قدرت است»

 

مطالب مرتبط:

 

دوره رنسانس: دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

دوره رنسانس: وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایتالیا در دوره رنسانس

تاریخ دوره رنسانس و ظهور غرب مدرن با پروتستانتیسم مسیحی و رفرماسیون مذهبی

دوره رنسانس در غرب و ظهور غرب مدرن و تاثیر اومانیسم و مدرنیسم بر رنسانس

غرب شناسی: غرب مسیحی: رنسانس و اومانیسم

 

سیر تفکر معاصر در ایران | غرب شناسی و غرب زدگی | آشنایی ایرانیان با غرب

۰ نظر

 

سیر تفکر معاصر در ایران | غرب شناسی و غرب زدگی | آشنایی ایرانیان با غرب : غرب زدگیِ یونانی، غرب زدگی بسیط است و غرب زدگی جدید، غرب زدگی مضاعف و نهضت های تجدد زده در جهان اسلامی در این مقامند. به علاوه غرب زدگی منورالفکران بر خلاف غرب زدگی غربیان که خود آگاهانه است با نحوی بدآگاهی و جهل مرکب توام شده است. از ملازمات این جهل غفلت از ریشه تکنولوژی و علوم و فنون منفرد آن است. بر اثر این غفلت است که اغلب گفته اند باید طب غربیان را که خوب است وارد کرد و اخلاق آنان را به خود واگذارد.

غرب شناسی | مسئله شناخت در تاریخ فرهنگی تمدن ها | مراحل فرهنگی تمدن غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | مسئله شناخت در تاریخ فرهنگی تمدن ها | مراحل فرهنگی تمدن غرب: معروف است که غرب فیلسوف دارد و شرق پیامبر. این مسأله را باید به طور جدی مدنظر ما باشید. اگر گزاره ی شناخت را هسته ی مرکزی فرهنگ و تمدن بدانیم به طور مشخص ابتدای حرکت هر قوم را باید باید بر این بگذاریم که برهوتی از مفاهیم بوده است هیچ چیز از مفاهیم آن جا و در هیچ قومی پیدا نمی کنیم. این که چرا غربی ها عقل گرا هستند و شرقی ها روح گرا باید به محیط جغرافیایی یونانی ها و ترکیه های در غرب آسیای صغیر برگشت. آنجا محیطی است که نوع تعقل را القا می کند اما رمز و راز محیط هند و همچنین چین و تبت امروز و شرق ایران شرایط را مناسب روح گرایی و باطن گرایی می کرده است.

غرب شناسی قرون وسطی و غرب تئوسانتریک. تئوس و کاسموسانتریسم

۰ نظر

غرب شناسی

غرب سده های میانه و قرون وسطی. غرب تئوسانتریک

تئوس و تئوسانتریسم و کاسموسانتریسم

 

تئوس یا تئوی غرب قرون وسطی با خدای حقیق و اصیل دینی تفاوت دارد. اگر چه در عالم غرب قرون وسطی، تئو یا تئوس را خدا تلقی می کردند و می نامیدند، اما آنچه در غرب سده های میانه و در مسیحیت تحت عنوان تئوس یا خدا عنوان می شد، معادل مفهوم و معنای خدای دین توحیدی نبود. در واقع در غرب مسیحی، تحت عنوان خدا یا تئوس نوعی مفهوم و تلقی مشرکانه عنوان می شد.

 

در عالم غرب قرون وسطی، خدا (مفهوم و معنای اصیل و توحیدی خدا که قرآن به ما می شناساند) در معنای اصیل دینی آن، مدار و محور و دائر مدار نبود، بلکه به جای آن، نوعی مفهوم مشرکانه طاغوتی تحت عنوان تئوس یا خدا دائر مدار امور بود و مسیحیت نیز در واقع، تئوسانتریک و تئومدار بود، نه خدا مدار (در معنای اصیل دینیِ توحیدی آن).

غرب شناسی و ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن ها

۰ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 6

«شناخت» و تاثیر آن در تاریخ فرهنگی تمدن ها

 

یک زمینه ی شناخت فرهنگی مبتنی بر ماورائیات هر پدیده است که این را روح گرایی می گوییم یک بعد عقل گرایی صرف غربی ها است که این را ما هم تفلسف می گوییم.  به این دلیل است که فلسفه از غرب برخاسته است و متقابا  عرفان از شرق . پس فلسفه مربوط به غربی ها و عرفان مربوط به شرقی ها است؛حوزه ی میانی هم که اشاره کردیم حوزه ی کلام وحی است،یعنی شناختی که برای بشر این حوزه میانی عاید می شده ذاتش از آسمان می آمده و مبتنی بر کلام وحی بوده است. در نتیجه تمدن شرقی و غربی و امت وسط و اقوام میانی گزاره های معرفتی شان متفاوت است.

غرب شناسی وضعیت غرب و اروپا پیش از رنسانس

۰ نظر

غرب شناسی

وضعیت غرب و اروپا پیش از رنسانس

 

یک رعیت هرگز حق نداشت منطقه اربابش را ترک کند و به عبارت دیگر می توان گفت رعیت جزء دارایی های اربابش شمرده می شد؛ اگر فئودال به جنگ می رفت رعایا هم باید با وی می رفتند؛ چنانچه دختر یک رعیت ازدواج می کرد و یا پسرش را می خواست به مدرسه (که متعلق به کلیسا بود) بفرستد باید مبلغ معینی به ارباب پرداخت می کرد؛ چون در حقیقت آنها هم جزء دارایی ها ارباب محسوب می شدند و به تعبیری اختیار آنها در دست ارباب بود. اگر رعیتی موفق می شد مبلغی پول پس انداز کند می توانست با پرداخت آن به ارباب، خود و خانواده اش را آزاد کند.

غرب شناسی. غرب پیش از رنسانس: وضعیت اروپا قبل از رنسانس

۰ نظر

غرب شناسی

غرب پیش از رنسانس: وضعیت اروپا قبل از رنسانس

 

در یک جامعه فئودالی شالوده مناسبات اجتماعی در مجموع در سه محور اصلی خلاصه می شد: محور اول عبارت بود از مجموعه روابط میان فئودال منطقه و رعایایش؛ محور دوم مناسبات میان پادشاه و فئودال و بالاخره حوزه سوم مراودات کلیسا با هر سه حوزه رعایا و مردم، فئودال و پادشاه.

غرب شناسی: روابط کلیسا و حکومت در روم شرقی و روم غربی. ظهور رنسانس و جنگ های صلیبی

۰ نظر

غرب شناسی

روابط کلیسا و حکومت در روم شرقی و روم غربی

ظهور رنسانس و جنگ های صلیبی

 

نمونه برجسته چنین رویارویی هایی با دشمنان مسیحیت جنگ های صلیبی با مسلمانان بر سر تصاحب سرزمین مقدس بود که به مدت دو قرن (1300 – 1100) به طول انجامید. صرف نظر از پیامدهای دیگر جنگ های صلیبی، این جنگ ها بر اقتدار، ثروت و نفوذ کلیسای کاتولیک به شدت افزود و به نوبه خود عامل دیگری بر ظهور رنسانس شد.

غرب شناسی: تقسیم بندی چهارگانه ویکو از سیر تاریخ فرهنگی تمدن ها

۱ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 5

سیر تاریخ فرهنگی تمدن ها- تقسیم بندی چهارگانه ویکو

 

مبتنی بر دیدگاه آقای ویکو ما سه حوزه را در تاریخ فرهنگی یک تمدن می توانیم ارزیابی کنیم. دوران توحش، جاهلیت و دوران معارف و تمدن. دوران توحش اساسا «احساس» حکومت می کند؛ در دوران جاهلیت «اسطوره ها» هستند که حکومت می کنند و قهرمان گرایی به اوج می رسد. در تمدن هم «معارف» هستند که حاکم هستند.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان