سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

مسیحیت | تاریخ شکل گیری مسیحیت و تحریف آن | حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه

۳ نظر

 

مسیحیت | تاریخ شکل گیری مسیحیت و تحریف آن | حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه: در واقع سر تا پای آنچه به نام مسیحیت و کتاب مقدس و آموزه های آن معروف است گرفتار تناقض و تحریف شدگی و تشتت است و از متن تعالیم توحیدی حضرت عیسی (ع) فاصله گرفته و دور است. بیشتر اطلاعات اندکی که درباره حضرت عیسی (ع) در دست است از انجیل های چهارگانه (انجیل متی، انجیل مرقس؛ انجیل یوحنا، انجیل لوقا) است که به چهار کتاب نخست عهد جدید تبدیل شدند.

 

مسیحیت

 

مطالب مرتبط:

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 1

پیدایش دین مسیحیت| حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه

نیچه و نقد مسیحیت

حضرت عیسی (ع)| مسیحیت تئوسانتریک یا مسیحیت نیهیلیسم

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه

انجیل و تورات| عهد جدید و عهد عتیق| تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه

مسیحیت یهودی| اصول گرایی مسیحی و جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی| مسیحیت صهیونیستی شده در گذر تاریخ

مسیحیت یهودی| چگونگی مذهبی شدن و یهودی شدن آمریکا

مسیحیت در خدمت سیاست غرب

غرب شناسی | ریشه های شکل گیری غرب جدید | رنسانس و نهضت اصلاح دینی

۰ نظر

 

غرب شناسی | ریشه های شکل گیری غرب جدید | رنسانس و نهضت اصلاح دینی: عصر روشنگری (روشنایی) در اروپا با ظهور فرانسیس بیکن آغاز می شود. پایه های این عصر اعتقاد به اصالت عقل و فلسفه  و علم این جهانی بود، در حالی که هنر در رنسانس معرفت مسلط محسوب می شد، اما اصلاح دینی چنانکه از نامش پیداست دین را معرفت برتر تلقی می کرد. اصلاح دین آنچه را که رنسانس قادر نبود براندازد، دچار فروپاشی کرد (یعنی با نهضت اصلاح دینی، اقتدار اصول جزمی با مرجعیت قوه ی وجدان شخصی در فهم دین و شریعت نابود شد) این فکر موجب گردید که عقاید سنتی همه فرقه های کهن دچار انحطاط و تزلزل شوند. در این میان سرانجام عقل، تنها مرجع رسیدگی به حقانیت دعاوی فرقه ها شد. به تبع این نظرگاه بود که فرانسیس بیکن اعلام داشت: « علم قدرت است»

 

مطالب مرتبط:

 

دوره رنسانس: دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

دوره رنسانس: وضعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای ایتالیا در دوره رنسانس

تاریخ دوره رنسانس و ظهور غرب مدرن با پروتستانتیسم مسیحی و رفرماسیون مذهبی

دوره رنسانس در غرب و ظهور غرب مدرن و تاثیر اومانیسم و مدرنیسم بر رنسانس

غرب شناسی: غرب مسیحی: رنسانس و اومانیسم

 

انجیل و تورات | عهد جدید و عهد عتیق | تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه

۰ نظر

 

انجیل و تورات | عهد جدید و عهد عتیق | تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه: حقیقت تحریف شدگی و مخدوش بودن نوشته های عهد عتیق (کتاب مقدس یهودیان)، حتی توسط بسیاری از مورخان و دین پژوهان مدرنیست نیز مورد تایید واقع گردیده و امری انکار ناپذیر است.

در بادی امر ممکن است عجیب به نظر برسد که چرا متن انجیل هایی را که بالاخره قبول نهایی یافته بودند (انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس) با هم مطابقه نکرده اند، چون به هر حال تجدید نظر در چهار انجیل (انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس) به نحوی که لااقل تناقضی با هم نداشته باشند امکان پذیر بوده است.

نیچه در مقام متفکر مابعدالطبیعه | درباره اراده معطوف به قدرت| فلسفه نیچه و مسیحیت

۰ نظر

 

نیچه در مقام متفکر مابعدالطبیعه| درباره اراده معطوف به قدرت| فلسفه نیچه و مسیحیت: نام اراده معطوف به قدرت باید عنوان اثر فلسفی تفکری باشد که می گوید: هر موجودی در اصل اراده معطوف به قدرت است. وظیفه این درس گفتار فلسفی روشن ساختن موضع بنیادی ای است که در آن نیچه پرسش هدایت گر تفکر غرب را آشکار کرده و به آن پاسخ می دهد. این روشن گری لازم است تا مقدمات رویارویی با نیچه (فلسفه نیچه) فراهم آید. اگر در تفکر نیچه (فلسفه نیچه) سنت پیشین تفکر غربی از جنبه ای تعیین کننده فراگرد آمده و کامل شده باشد، در آن صورت رویارویی با نیچه رویارویی با تفکر پیشین غربی است.

مسیحیت، حلقه انتقال از حقوق اسلامی به حقوق سکولار

۰ نظر

 

مسیحیت، حلقه انتقال از حقوق اسلامی به حقوق سکولار: آری، حقوق ذاتی بشر، این شعار درستی بود که اندیشمندان مسیحی از متفکران مسلمان آموخته بودند، اما نتوانستند به سبک مسیحی، آن را تئوریزه کنند و در عمل نیز هرگز رعایت نکردند و در نتیجه، حقوق طبیعی از قرن 18 و 19 با هدف کلیسا ستیزی و انتقال قدرت و مشروعیت از کلیسا به شاه و سپس، از شاه به سرمایه دار، تعقیب شد.

تاریخ فلسفه غرب | فلیسیته روبر دو لامُنّه و فلسفه اش بر اساس اصول مسیحیت و کلیسا

۰ نظر

 

تاریخ فلسفه غرب | فلیسیته روبر دو لامُنّه و فلسفه اش بر اساس اصول مسیحیت و کلیسا: فلیسیته روبر دو لامُنّه در سال 1830م. روزنامه آینده را بنیاد نهاد که از مرجعیت و مصونیت پاپ از خطا، پذیرش نظام سیاسی وقت فرانسه، و جدایی کلیسا از دولت پشتیبانی می کرد. آن روزنامه از حمایت مردان سرشناسی چون کنت دو مونتالامبر (1810 – 1870م.) و واعظ دومینیکی مشهور هانری- دومینیک لاکوردر (1802 – 1861م.) برخوردار بود؛ اما دیدگاه های که مطرح می شد به هیچ وجه پذیرفته همه کاتولیک ها نبود.

 

 لامنه کوشید تا تایید پاپ گرگوریوس شانزدهم را بگیرد، اما پاپ در سال 1832م. بخشنامه ای صادر نمود و در آن بی تفاوتی، آزادی وجدان و اصل جدایی کلیسا و دولت را محکوم کرد. در بخشنامه نامی از لامنه برده نشده بود. مع هذا با اینکه محکوم شدن بی تفاوتی از سوی پاپ می توانست به عنوان تایید اثر قدیم لامنه، یعنی رساله درباره بی تفاوتی تلقی شود، بخشنامه سردبیر روزنامه آینده را به وضوح هدف قرار داده بود.

تاریخ فلسفه غرب- سنت گرایی و مسیحیت در اندیشه شاتوبریان

۰ نظر

تاریخ فلسفه غرب :سنت گرایی و مسیحیت در اندیشه شاتوبریان :اینطور بر می آید که گویی شاتوبریان می خواست بگوید دین مسیحی باید بحق باشد، چون که زیباست، چون که معتقداتش تسلی بخش است و چون بعضی از بزرگترین هنرمندان و شاعران مسیحی بوده اند. سوای اینکه بعضی اذهان ممکن است درباره زیبایی مسیحیت اتفاق نداشته باشند، این دیدگاه با این ایراد رو به روست که کیفیت های زیبایی شناختی و تسلی بخشی مسیحیت حقانیت آن را ثابت نمی کند. اگر دانته و میکل آنجلو مسیحی بوده اند، این جز مسیحی بودن چه چیز دیگری را درباره دانته و میکل آنجلو ثابت می کند؟ اگر اصول معاد و بهشت برای بسیاری از مردم منبع تسلی است، آیا نتیجه گرفته می شود که این اصول حقانیت دارد؟ می دانیم که شاتوبریان به خردگریزی یا به متوسل شدن به ارضای زیبایی شناختی و قرار دادن آن به جای برهان عقلی متهم شده است.

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

۰ نظر

مسیحیت

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

 

در مقاله پیش رو موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

  • چگونگی پیدایش مسیحیت و دین مسیحی و زندگی حضرت عیسی (ع)
  • نقش یهودیان و یهودیت در شکل گیری و تحریف مسیحیت
  • نحوه و چگونگی تدوین و نگارش انجیل ها به خصوص انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس
  • کتاب مقدس: کتاب مقدس یهودیان و کتاب مقدس مسیحیان: عهد قدیم (عهد عتیق) و عهد جدید، تورات و انجیل

حضرت عیسی (ع) و مسیحیت تئوس و تئوسانتریک یا مسیحیت نیست انگارانه و نیهیلیست غرب

۰ نظر

غرب و غرب شناسی

حضرت عیسی (ع) و مسیحیت تئوس و تئوسانتریک یا مسیحیت نیست انگارانه و نیهیلیست غرب

 

غرب قرون وسطی، ماهیتی دینی نداشت، ماهیت تئوسانتریک داشت. بر عالم غرب قرون وسطی، نیست انگاری (نیهیلیسم) تئوسانتریک حاکم بود و در واقع این عالم در ذیل تئوس (و محوریت و مرکزیت و دائر مدار تئوس) ظهور و فعلیت و استمرار و بقا یافت و سرانجام نیز نابود گردید. تئوس، خدا یا حقیقتی قدسی نیست، تئوس صورتی و نحوی از انحاء ظهور و تحقق طاغوت است که نقاب دروغین خدایی بر چهره زده است اما باطنی شیطانی و طاغوتی دارد و تئوسانتریسم نیز صورتی از صور طاغوت مداری و ولایت طاغوت است.

غرب شناسی قرون وسطی و غرب تئوسانتریک. تئوس و کاسموسانتریسم

۰ نظر

غرب شناسی

غرب سده های میانه و قرون وسطی. غرب تئوسانتریک

تئوس و تئوسانتریسم و کاسموسانتریسم

 

تئوس یا تئوی غرب قرون وسطی با خدای حقیق و اصیل دینی تفاوت دارد. اگر چه در عالم غرب قرون وسطی، تئو یا تئوس را خدا تلقی می کردند و می نامیدند، اما آنچه در غرب سده های میانه و در مسیحیت تحت عنوان تئوس یا خدا عنوان می شد، معادل مفهوم و معنای خدای دین توحیدی نبود. در واقع در غرب مسیحی، تحت عنوان خدا یا تئوس نوعی مفهوم و تلقی مشرکانه عنوان می شد.

 

در عالم غرب قرون وسطی، خدا (مفهوم و معنای اصیل و توحیدی خدا که قرآن به ما می شناساند) در معنای اصیل دینی آن، مدار و محور و دائر مدار نبود، بلکه به جای آن، نوعی مفهوم مشرکانه طاغوتی تحت عنوان تئوس یا خدا دائر مدار امور بود و مسیحیت نیز در واقع، تئوسانتریک و تئومدار بود، نه خدا مدار (در معنای اصیل دینیِ توحیدی آن).

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان