سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

غرب شناسی: مسیحیت یهودی (دعوت و داعیان) (قسمت چهارم)

غرب شناسی

مسیحیت یهودی (دعوت و داعیان) (قسمت چهارم)

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

سردمداران اصلاح مذهبی از تعلق خاطر شدید خویش به متون کتاب مقدس و تمایل آنها به عمومی کردن آن در میان عامه ی مردم سخن گفتند، که این کار از طریق ترجمه ی کتاب به زبان مللی که جنبش اصلاح مذهبی، پروتستانتیسم، در آن نفوذ کرده بود و قرار دادن این ترجمه ها در دسترس عامه صورت پذیرفت.

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

با گسترش جنبش اصلاح مذهبی در اروپا از آغاز قرن شانزدهم، متون تورات، عهد قدیم، به بخشی اساسی از نمازهایی تبدیل شد که در کلیساهای پروتستانی خوانده می شد و آداب و رسوم یهودی بخشی از آداب و رسوم کلیسا شد و در زندگی روزمره فرهنگی مفاهیم و طرح هایی شایع شد که بعد ها به عنوان اصول و مبادی «جنبش صهیونیسم» مطرح شدند. بدین ترتیب دعوت هایی افزایش یافت که پیروان پراکنده ی آیین یهود در سراسر جهان را ملت مستقل می پنداشت و به نظر آنها شایسته بود آنها را در سرزمین فلسطین گرد آورده و اسکان داد تا بدین وسیله موجودیت سیاسی مستقلی تشکیل دهند و دولت قومی یهود پای به عرصه وجود بگذارد.

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

قوم یهود- تورات و انجیل- صهیونیسم- پروتستانتیسم- مسیحیان اصولگرا

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

به عنوان مثال مارتین لوتر (1483- 1546) رهبر جنبش اصلاح مذهبی، همچنان بر نقش تورات، عهد قدیم، در زندگی روحی و معنوی مسیحیان تاکید داشت و معتقد بود پیشگویی های تورات در زمینه نجات بنی اسرائیل یا رهایی آنها تحقق خواهد یافت. به همین دلیل تمام طرح های یهودی را پذیرفت و خواستار بازگرداندن یهود به «سرزمین موعود» و برپایی دولتی برای آنها در آن سرزمین شد.

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

مارتین لوتر- پروتستانتیسم- جنبش اصلاح مذهبی و رنسانس- کتاب مقدس

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

توماس برایتمن (1607- 1562) روحانی انگلیسی، پدر روحی و معنوی عقیده احیای یهود که سراسر انگلستان را فرا گرفته بود به شمار می آید. او یاران و پیروان بی شماری داشت که برخی از آنها نماینده ی پارلمان بودندو وی در مورد احیای یهود می گوید:

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

قدس- تورات و انجیل- کنعان- برانگیختگی یهود- بنی اسرائیل- پیوریتن

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

«یهودیان به عنوان یک ملت، دوباره به فلسطین، سرزمین آبا و اجدادی شان باز خواهند گشت»

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

قوم یهود- بنی اسرائیل- تورات و انجیل- کتاب مقدس- صهیونیسم

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

هنری ویچ، عضو پارلمان انگلستان و مشاور حقوقی پادشاه انگلستان، در کتاب خویش رستاخیز بزرگ جهان که در سال 1621 منتشر شد، پیشگویی کرد که بازگشت یهود و باز پس گرفتن سرزمین مقدس و سپس اقدام آنها جهت تاسیس امپراتوری بزرگی که سراسر جهان را فرا می گیرد، نزدیک است. او همچنین از اعتقاد خویش به آینده روشنی سخن گفت که در برنامه خداوند برای یهود در نظر گرفته شده است. به همین دلیل در طول حیاتش رهبران مسیحیت را دعوت می کرد تا تمام قدرت و توان خویش را برای باز پس گرفتن «امپراتوری امت یهود» به کار برند. وی در کتابش آورده است:

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

قدس- برانگیختگی یهود- مسیحیت اصولگرا- کنعان- تورات و انجیل

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

« به میهنشان باز خواهند گشت و سراسر زمین را آباد خواهند ساخت، مانند انچه که کرده بودند. آنها در امنیت به سر خواهند برد و تا ابد در آنجا خواهند ماند و این سرزمین حاصل خیزتر و سرسبزتر و پرجمعیت تر از گذشته خواهد شد. دو دستگی میان قبایل دهگانه و دو قبیله دیگر وجود نخواهد داشت، بلکه همه مملکتی بزرگ و بسیار درخشان (مشترک المنافع، جمهوری) را تشکیل خواهند داد.»

.

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- آمریکا- اسرائیل- صهیونیسم- فراماسونری- غرب- غرب شناسی- تورات و انجیل- مسیحیت سیاسی- سیاست آمریکا- دین و مذهب آمریکا- اسرافیل

مسیحیان اصولگرا- راست مسیحی- فرهنگ آمریکا- دین و مذهب آمریکا

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

افکار و اندیشه های وینچ به شدت در جان و روح انگلیسی ها ریشه دوانده و همچنان نفوذ خود را حفظ کرده بود، تا اینکه دوباره پیوریتن ها روی کار آمدند.

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

راست مسیحی- مسیحیت اصولگرا- صهیونیسم آمریکا- فرهنگ آمریکا

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

جان میلتون (1674- 1608) شاعری که در محیط پیوریتنی رشد یافته بود و موضوعات سرودهایش را از کتاب حاکم در محیطش، «عهد قدیم» انتخاب می کرد و به احیای مجدد اسرائیل و عصر هزاره ی خوشبختی اعتقاد داشت، در یکی از قصایدش به نام «بهشت باز پس گرفته شده» می گوید:

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

صهیونیسم- صهیونیسم آمریکایی- سیاست آمریکا- فرهنگ آمریکا- پیوریتن

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

«خداوند زمان مناسب را می داند، دریا را برای آنها خواهد شکافت و آنها به سرعت به وطنشان باز خواهند گشت، همانگونه که زمانی پدرانشان به سرزمین موعود بازگشتند، دریای سرخ را برای آنها شکافت، من آنها را در دامان لطف و عنایتش و زمانی که برای بازگشتشان انتخاب می کند، ترک می کنم»

.

مسیحیت یهودی و آمریکای یهودی

راست مسیحی- مسیحیت اصولگرا- صهیونیسم آمریکایی- سیاست آمریکا

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

«اصلاح طلبان» اولیه هیچ گونه کینه، نفرت و انزجاری از یهودیان به سان آنچه که قبل از عصر رنسانس به چشم می خورد، در دل نداشتند، بلکه بر عکس از آنجا که تصور می کردند در طرح و برنامه ای ارائه شده در کتاب مقدس، برنامه ی «نجات و رهایی» نقش و جایگاه مهمی دارد، برای آنها نهایت احترام را قائل بودند.

.

از آنجا که برنامه خداوند دومین ظهور مسیح را در بر خواهد می گرفت، بنابراین ضروری بود که یهودیان را به عنوان ملت برگزیده، به سرزمین موعودشان بازگرداند تا زمینه دومین ظهور فراهم گردد. پروتستان ها اعتقاد دارند، پس از اینکه ملت اسرائیل به سرزمین فلسطین بازگردد، مسیح در این سرزمین برای دومین بار ظهور خواهد کرد و از این حیث اختلاف نظری با یهودیان ندارند، چون یهودیان نیز معتقدند بازگشت آنها به سرزمین اسرائیل به معنای به انتظار نشستن برای ظهور مسیح است. تنها تفاوت در اعتقادات آنها در این است که پروتستان ها منتظر بازگشت دوباره مسیح هستند، در حالی که یهودیان منتظر اولین ظهور مسیح اند، چون اعتقاد دارند، مسیحی که ظهور کرد یا یسوع ناصری، مسیح دروغین بوده است.

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

صهیونیسم- صهیونیسم آمریکایی- سیاست آمریکا- مسیحیت اصولگرا

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

انگلوساکسون های پروتستان همچنان منادی ایده ی بازگشت بودند و آیات فرجام جهان «سنت یوحنا» را به گونه ای تفسیر می کردند که بیانگر تحقق این پیش گویی ها باشد، به عبارت دیگر روز داوری در رستاخیز فرا نمی رسد مگر اینکه تمام ملت یهود در سرزمین مقدس گرد آمده باشند.

.

پس از انتشار و گسترش پروتستانتیسم در اروپا، جنبش های اصولگرای مسیحی شکوفا شدند و دعوت هایی به گوش می رسید که  کشورهای اروپایی را به سازماندهی یک حمله یا مجموعه حملاتی صلیبی تشویق می کرد. هدف این حملات اسکان یهودیان در فلسطین بود؛ چون آنها اعتقاد داشتند یهودیان صاحبان اصلی و قانونی این سرزمین هستند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین اجرای میثاق الهی است که خداوند آن را با ابا و اجداد یهودیان؛ یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب منعقد کرده است.

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

پیوریتن- پروتستان پیوریتن- مسیحیت اصولگرا- راست مسیحی

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

در آلمان نوعی از جنبش های اصولگرا پا به عرصه وجود گذاشت که خواستار بازگشت ملت یهود به سرزمین فلسطین بودند. از جمله نویسندگان معتقد به این جنبش ها می توان «پل ویلگن هاور» را نام برد که در سال 1655 کتاب «خبرهای خوش برای اسرائیل» را منتشر و در آن تاکید کرد:

.

«بازگشت مسیح موعود و رسیدن مسیح یهودی یک حادثه و نشانهی ظهور مسیح یهودی و مسیح مسیحی، در اعتقاد مومنان به عصر هزاره ی خوشبختی، بازگشت دائمی یهودیان به وطن خویش است، وطنی که خداوند با وعده قاطع آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشیده»

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

مسیحیان اصولگرا- اوانجلیست- اوانجلیسم- صهیونیسم آمریکایی

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

در سوئد «آندریاس کمب» (1689- 1622) کتاب اخبار مسرت بخش برای اسرائیل را در سال 1688 منتشر کرد و در آن نوشت:

.

«اسرائیل حق تملک سرزمین کنعان را تا ابد دارد.»

.

و یهودیان را تشویق کرد دیگران را وادار سازند یهودیان را به عنوان ملت برگزیده خداوند به رسمیت بشناسند و یهودیان باید آماده بازگشت دائمی به سرزمین مقدس شوند.

.

در فرانسه، که در آن جنبش اصولگرایان مسیحی مومن به عصر هزاره ی خوشبختی شکوفا گردید، دانشمند فرانسوی «فیلیپ دی لانگالیر» (1717- 1656) خواستار اسکان یهودیان در سرزمین فلسطین شد و کشیش دیگری به نام پیر گورلو پیشگویی کرد مملکت یهود در فلسطین قبل از پایان قرن هفده تاسیس خواهد شد.

.

در دانمارک که یکی از کشورهای اسکاندیناوی است، هالگرپاولی پادشاهان اروپا را تشویق کرد حمله صلیبی جدیدی را برای آزاد ساختن فلسطین و قدس از دست کافران و اسکان یهودیان، وارثان اصلی و مشروع فلسطین، ترتیب دهند و در سال 1696 طرح مفصلی به ویلیام سوم پادشاه انگلستان ارائه داد و از او خواست برای اشغال فلسطین و تسلیم آن به یهودیان جهت برپایی دولتی مخصوص به ایشان در آن اقدام کند.

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

اوانجلیسم- اوانجلیست ها- پیوریتن ها- ظهور مسیح- جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

به این ترتیب بینش و مذهب پروتستانی بر مسئله وجود رابطه میان ملت و زمین تاکید کرد و این اندیشه را در اذهان جهانیان جای داد که رابطه ای ملی میان سرزمین فلسطین و ملت کنونی یهود وجود دارد که در سراسر جهان پراکنده شده اند؛ چون آنها سلاله ی قبایل کهن اسرائیل هستند. بنابراین مسئله ی احیای ملت یهود از آغاز قرن شانزدهم در چارچوب آموزه های پروتستانی ها قرار گرفت و همدردی با یهود هر روز بیش از پیش افزایش یافت.

.

با اینکه داعیان مسیحیت یهودی شده، قدرتی سیاسی را به وجود نمی آوردند، اما در ساختار اندیشه ها و افکار و اصطلاحات سیاسی این دوره، چه ابتدا در میان مسیحیان و چه پس از آن در میان خود یهودیان سهیم بودند. مسیحیان اصولگرا خواستار بازگشت بنی اسرائیل به سرزمین اسرائیل و احیای عبرانی ها و جان بخشیدن به میراث یهودیان و اجرای وعده الهی در اعطای سرزمین اسرائیل به ملت اسرائیل بودند و اعتقاد داشتند ملت اسرائیل و سرزمین اسرائیل و تورات مثلثی را تشکیل می دهند که هیچ یک از اضلاع آن از دیگری جدا نمی شود و گرد آمدن این سه قطب در یک جا، باعث محقق شدن زمینه ظهور مسیح و زمان نجات نهایی است. این بدان معنا بود که یهود محور رهایی و نجاتی بودند که پروتستان ها بدان چشم داشتند و نشانه های نجات و رهایی، بازگشت یهود از تبعید به سرزمین اسرائیل و گسترش حاکمیت یهودیان بر آن و ساخت دوباره هیکل بود.

.

مسحیت یهودی و یهودی شدن آمریکا: مسیحیت سیاسی و اصولگرا، پروتستانتیسم و صهیونیسم آمریکایی، غرب و غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، آمریکا اسرائیل و فلسطین

اوانجلیسم- جنبش اصلاح مذهبی- پیوریتن- اوانجلیست- سیاست امریکا

مسیحیت یهودی- مسیحیت صهیونیستی- غرب- غرب شناسی- اسرائیل

آمریکا- ملت برگزیده- سرزمین موعود- فراماسونری- فلسطین- اسرفیل

.

از زمان کرامول مردان مذهبی و روحانیون و نویسندگان حملات تبلیغاتی گسترده ای تدارک دیدند و طی آن به پخش و گسترش پیشگویی های کتاب مقدس دست زدند، چه بسا مهمترین افکار و اندیشه هایی که در این دوره ترویج یافت، ایده مسیح موعود و احیای یهودیت بود. پس از پیروزی جنبش اصلاح مذهبی، پروتستانتیسم، در اروپا ادبیات مذهبی بسیار قدرتمندی پای به عرصه ی وجود گذاشت که بر نقش مهم یهودیان در نمایشنامه ی «نجات و رهایی» در عصر هزاره ی خوشبختی تاکید داشت. این ادبیات کمک کرد ایده ی بازگشت یا بازگرداندن یهودیان به سرزمین فلسطین بیش از پیش قوت یابد.

.

به عنوان مثال جان لاک (1704- 1632) در کتاب تعلیقاتی برنامه های سنت پولس می گوید:

.

«خداوند می تواند تمام یهود را در یک جا گرد آورد و آنها را در اوضاع و احوال بسیار خوب و درخشانی در کشورشان قرار دهد.»

.

اسحاق نیوتن (1727- 1642) در کتاب ملاحظاتی پیرامون پیش گویی های دانیال و رویای لاهوتی یوحنا می گوید: «یهودیان به وطن خویش باز خواهند گشت» او باید پیش بینی می کرد که نیرویی زمینی وارد عمل می شود و یهودیان پراکنده ر سراسر جهان را دوباره به کشور خویش باز می گرداند.

.

کشیش پروتستانی و شیمی دان کاشف اکسیژن  ژوزف برستلی (1804- 1733) اعتقاد داشت مسیحیت و یهود تکمیل کننده ی یکدیگر هستند. یکی از گفته های او که یهود را مورد خطاب قرار می داد، این است:

.

« امیدوارم خدای آسمان، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که ما مسیحیان او را می پرستیم، مانند شما که او را می پرستید، روزی به درد و رنج هایتان پایان دهد و شما را در یک جا گرد آورد و دوباره در وطنتان، سرزمین کنعان، اسکان دهد»

.

از شعر رابرت براوننگ فریادی بلند شنیده می شود که خواستار بازگشت یا بازگرداندن یهود به سرزمین فلسطین است. در یکی از قصیده های او به نام «روز صلیب مقدس» که در سال 1855 منتشر شد، می خوانیم:

.

«خداوند یعقوب را خواهد آمرزید،

او اسرائیل را تحت حمایت خویش خواهد دید،

هنگامی که یهودا قدس را ببینند،

بیگانگان نیز به آنها خواهند پیوست،

و مسیحیان به خاندان یعقوب متوسل خواهند شد،

این چنین گفت پیامبر و پیامبران چنین اعتقادی دارند.»

.

جورج الیوت نمایش نامه نویس متدین انگلیسی که در سال های آغازین زندگی اش پیوریتن بود، سپس به جنبش انجیلی ها پیوست، در زمان خویش، به نام دانیل دروندا می گوید:

.

«سرزمین اسرائیل با ملت اسرائیل مرتبط است»

.

و در این روایت خواستار ادعای دینی ادبی و معنوی از سوی جهان مسیحیت و جهان متمدن در قبال مذهب یهود شد و ادعای این دین را بر عهده ی همه مسیحیان می دانست. علاوه بر آن خواهان بازگرداندن یهودیان به سرزمین فلسطین و تاسیس کشور و حکومتی برای آنها در آن سرزمین شد.

.

هنری انس سیاستمدار انگلیسی و فرمانده ی نیروی دریایی انگلیس در ژانویه ی 1839 یادداشتی برای پالمرستون وزیر امور خارجه انگلستان فرستاد. این یادداشت تمام کشورهای پروتستانی شمال اروپا و آمریکا را مورد خطاب قرار می داد و از حاکمان و رهبران اروپا می خواست تا مانند کورش پارسی، طرحی بریزند و خواسته ی خداوند را از طریق بازگرداندن یهودیان به سرزمین فلسطین محقق نمایند. اکثر مطالب این یادداشت از تورات گرفته شده بود. پالمرستون نامه را به ملکه ویکتوریا داد و نکته قابل توجه اینکه مطبوعات بریتانیا، مانورهای تبلیغاتی بسیاری در این زمینه انجام دادند، مثلا روزنامه تایمز در 17 آگوست 1840 در اینباره نوشت:

.

«پیشنهاد اسکان یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی شان و با حمایت نیروهای پنجگانه، اندیشه و تفکر خاصی نیست، بلکه مسئله سیاسی بسیار مهمی است.»

.

به طور خلاصه باید گفت اکثر داعیانی که پرچم دعوت بازگشت یهودیان به سرزمین موعود را بر افراشتند، مسیحیان اصولگرا بودند و به مرور زمان ایدئولوژی آنها مهمترین اصل و مبدأ غیر یهودی برای نفوذ صهیونیست ها شد که همچنان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

.

منبع: کنعان، جورجی. میراث اسطوره ها: اصولگرایی مسیحی در نیمکره غربی. نشر هلال، چاپ اول 1386، ص 69

.

کلمات کلیدی: اسرفیل، غرب، غرب شناسی، جنبش اصلاح مذهبی و رنسانس، کتاب مقدس، پروتستانتیسم، اروپا، تورات و انجیل، عهد قدیم و عهد جدید، کلیسای پروتستانی، یهودیت و مسیحیت، آداب و رسوم یهود، صهیونیسم، فلسطین، مارتین لوتر، پیشگویی های تورات، بنی اسرائیل، اسطوره سرزمین موعود، اسطوره ملت برگزیده، انگلستان، آمریکا، اسرائیل، سرزمین مقدس، پیوریتن، پروتستان پیوریتن، ظهور مسیح، مسیحیت اصولگرا، مسیحیت سیاسی، مسیحیت یهودی، ابراهیم اسحاق و یعقوب، قدس، جنگ صلیبی، برانگیختگی یهود، معبد سلیمان، کنعان، ملت اسرائیل، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، اقتصاد آمریکا، دین و مذهب آمریکا، صهیونیسم آمریکایی، مسیحیت صهیونیستی، راست مسیحی، فراماسونری، قوم یهود، لابی یهودی، یهودی شدن آمریکا، اسلام، مسیحیان راستگرا، زبان عبری

.

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان